Α/Α
                           ΕΡΓΟ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣIA ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
     ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1
Υποδομές και Κτιριακές Εγκαταστάσεις  ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2.473.828,95
280.454,71
2.193.374,24
2
Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5.852.837,74
693.234,74
5.159.603,00
3
Κατασκευή Έργου Βελτίωσης Σύνδεσης Βελεστίνου με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου
ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ/ΤΚΕ
ΛΑΜΙΑΣ
200.000,00
136.288,17
63.711,83
ΣΥΝΟΛΑ :
8.526.666,69
1.170.142,94
7.613.523,75