Κατασκευή Βιομηχανικού Κτιρίου στην Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ

Υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ της Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ (ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ)  για την κατασκευή του

<< Νέου κτιρίου  εγκατάστασης της ΕΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ στην Α ΒΙΠΕ Βόλου >>

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των

Διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (257.000,00 €).

Κατασκευή έργου βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. και την πόλη του Βόλου

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Υπογραφη υπεργολαβικής σύμβασης

Η Κάπα Κατασκευαστικη ΑΕ  υπέγραψε την 11η Ιουλίου 2013 υπεργολαβική σύμβαση με την εταιρεία ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ η οποία είναι Ανάδοχος του έργου

<< Υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στα ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα >>

για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα

Δύο εκατομ. τετρακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ  (2.473.828,00 €).

Συμβαση για την κατασκευή του κτιρίου Η/Υ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Καπα Κατασκευαστική ΑΕ υπέγραψε  Υπεργολαβική σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ για την κατασκευή του έργου

<<Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο>>

 Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των

Πέντε εκατομυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτα Ευρώ (5.852.837,00 €).