Κατηγορία: ΝΕΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Νέα Εργα που αναλαμβάνει η εταιρία

Υπογραφη υπεργολαβικής σύμβασης

Η Κάπα Κατασκευαστικη ΑΕ  υπέγραψε την 11η Ιουλίου 2013 υπεργολαβική σύμβαση με την εταιρεία ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ η οποία είναι Ανάδοχος του έργου << Υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στα ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα >> για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα Δύο εκατομ. τετρακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ  […]

Συμβαση για την κατασκευή του κτιρίου Η/Υ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Καπα Κατασκευαστική ΑΕ υπέγραψε  Υπεργολαβική σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ για την κατασκευή του έργου <<Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο>>  Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των Πέντε εκατομυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτα Ευρώ (5.852.837,00 €).