Υπογραφη υπεργολαβικής σύμβασης

Η Κάπα Κατασκευαστικη ΑΕ  υπέγραψε την 11η Ιουλίου 2013 υπεργολαβική σύμβαση με την εταιρεία ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ η οποία είναι Ανάδοχος του έργου

<< Υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στα ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα >>

για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα

Δύο εκατομ. τετρακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ  (2.473.828,00 €).

nikos