Συμβαση για την κατασκευή του κτιρίου Η/Υ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Καπα Κατασκευαστική ΑΕ υπέγραψε  Υπεργολαβική σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ για την κατασκευή του έργου

<<Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο>>

 Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των

Πέντε εκατομυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτα Ευρώ (5.852.837,00 €).

nikos