Κατασκευή Βιομηχανικού Κτιρίου στην Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ

Υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ της Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ (ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ)  για την κατασκευή του

<< Νέου κτιρίου  εγκατάστασης της ΕΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ στην Α ΒΙΠΕ Βόλου >>

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των

Διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (257.000,00 €).

nikos