Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται :

  1. Νικόλαος-Απόστολος Καραγιάννης, Πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος
  2. Δημήτριος Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος μηχανικός, Αντιπρόεδρος
  3. Αθανάσιος Καραγιάννης, Πολιτικός μηχανικός, Αναπληρωτής Δνων Σύμβουλος