Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η βελτίωση της σύνδεσης του Βελεστίνου με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου. Στην κατασκευή του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

Α. Κατασκευή γέφυρας(τεχνικό Γ11) μήκους περίπου 70m  για την διέλευση του κλάδου πάνω από την Π.Ε.Ο. και την παράπλευρη συνδετήρια οδό.

Β. Η κατασκευή τμήματος της παράπλευρης συνδετήριας οδού μήκους 115m.

Γ. Η κατασκευή μονού κλάδου πρόσβασης με κατεύθυνση το Βελεστίνο μήκους 455m.

Δ. Η υπερύψωση τμήματος της υπάρχουσας ενωτικής οδού μήκους 350m

Ε. Η κατασκευή Τοπικής Οδού(Νο5) μήκους 270m η οποία κατασκευάζεται επί υφισταμένης οδού και περιλαμβάνει το τεχνικό κάτω διάβασης (Γ12).

ΣΤ. Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μεταξύ ενωτικής οδού και Π.Ε.Ο. μήκους 95.51μ..

Ζ. Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μεταξύ ενωτικής οδού και παρακείμενης ιδιοκτησίας μήκους 21.00μ. περίπου και η κατασκευή έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης

Στο αντικείμενο του προς κατασκευήν έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης των οδικών έργων, αποχέτευσης – αποστράγγισης των οδικών έργων, οδοφωτισμού, παραλλαγών δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π.