[woocommerce_cart]

[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

Η εταιρεία Καπα Κατασκευαστική ΑΕ είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα έργων, μελετών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διακριθεί μέσα στον έντονο ανταγωνισμό του κατασκευαστικού κλάδου, παρέχοντας υπηρεσίες ποιότητας που εξασφαλίζουν στους πελάτες της πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

-Να αποτελέσει την βάση για μια καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας και όχι απλώς να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

-Να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών  στον πελάτη.

-Να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των πελατών.

-Να εξασφαλίσει την σταθερότητα της ποιότητας, την άριστη αξιοποίηση του εξοπλισμού και του λογισμικού της Εταιρείας.

Το Σύστημα Ποιότητας εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξωτερικών συνεργατών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διοίκηση κρίνει απαραίτητη και δεσμεύεται να υποστηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται όταν χρειάζεται, έτσι  ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών από την Εταιρεία. Επίσης δεσμεύεται να παρέχει όλους του αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Η τήρηση του Συστήματος Ποιότητας είναι υποχρεωτική για όλους και για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η  Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ διαθέτει πτυχία 2ης τάξης με αριθμό ΜΕΕΠ 29577. Οι κατηγορίες των έργων και οι τάξεις ΜΕΕΠ του πτυχίου είναι :

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
2η τάξη
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
2η τάξη
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
2η τάξη
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
1η τάξη
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
2η τάξη
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
1η τάξη

Το πτυχίο στελεχώνεται απο τα παρακάτων πτυχία ΜΕΚ :

 1. Αθανάσιος Ν.-Α.  Καραγιάννης   Πολιτικός   μηχανικός          Αρ ΜΕΚ : 14502
 2. Δημήτριος Ν.-Α. Καραγιάννης   Ηλεκτρολόγος μηχανικός Αρ. ΜΕΚ : 36748

Το ανθρώπινο δυναμικό της Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ χωρίζεται σε δύο τμήματα, το Διοικητικό και το Τεχνικό τμήμα.

Το Διοικητικό τμήμα αποτελείται απο το λογιστήριο (δύο άτομα – λογιστές και ένα ταμεία)  και την  γραμματεία .

Το Τεχνικό τμήμα αποτελείται απο τέσσερεις (4) Πολιτικούς μηχανικούς, ένα (1) Ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν (1) τοπογράφο μηχανικό,. τρείς (3) τεχνολόγους μηχανικούς, έναν (1) εργοδηγό και έξη (6) χειριστές μηχανημάτων έργων και οδηγούς φορτηγών.

Επι πλέον η εταιρεία απασχολεί σε Κ/ξίες έργων που έχει την ευθύνη διαχείρησης η ίδια, μηχανικούς και εργατικό προσωπικό

 1. Η ανάληψη μελέτη και κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών ΄εργων στο εσωτερικό, κάθε μορφής και φύσεως, ακόμη και έργα που απαιτούν ειδικά πτυχία η την εγγραφή της εταιρεία σε ειδικούς καταλόγους.
 2. Η δημιουργία, αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλευση κάθε μορφής λατομείων, η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και η διασκευή τους, η παραγωγή προιόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.
 3. Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα η αλλότρια οικόπεδα είτε για ιδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλευση αυτών.
 4. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως έργων.
 5. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων η κτισμάτων και η πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλευση αυτών για λογαριασμό της η λογαριασμό τρίτων καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.
 6. Η εισαγωγή απο το εξωτερικό και η εμπορία στην Ελλάδα συναφών ειδών.
 7. Η άσκηση συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εταιρείας για την οποία θα αποφασίση η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
 8. Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και αγοράζει η μισθώνει ακίνητα η μεταφορικά μέσα.

 

Α/Α
                           ΕΡΓΟ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣIA ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
     ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1
Υποδομές και Κτιριακές Εγκαταστάσεις  ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2.473.828,95
280.454,71
2.193.374,24
2
Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5.852.837,74
693.234,74
5.159.603,00
3
Κατασκευή Έργου Βελτίωσης Σύνδεσης Βελεστίνου με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου
ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ/ΤΚΕ
ΛΑΜΙΑΣ
200.000,00
136.288,17
63.711,83
ΣΥΝΟΛΑ :
8.526.666,69
1.170.142,94
7.613.523,75

Τα Δημόσια έργα αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης για την χώρα μας. Έτσι σήμερα τα μέλη της  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στον τομέα της οικονομίας που λέγεται ¨Δημόσιο έργο¨ και ίδρυσαν την  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ  τον Δεκέμβριο του 2012. Τα στελέχη της Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ εργάστηκαν στις εργοληπτικές εταιρείες ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ (5ης τάξης) και ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ (4ης τάξης).  Από τον Απρίλιο του 2015 η Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων (κατηγορίες οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά) με σκοπό να αποδείξει ότι συνδυάζοντας την πείρα και την τεχνογνωσία των στελεχών της μπορεί να δημιουργεί έργα υψηλής ποιότητας, εργα προόδου για την κοινωνία.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων κτηρίων (κτήριο Ζ και κτήριο Ε) στις κτιριακές εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα.

 

Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει συνοπτικά την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίου Άρεως στο Βόλο.

 

Συνοπτική Παρουσίαση Έργων της Εταιρίας

Συνοπτική Παρουσίαση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται :

 1. Νικόλαος-Απόστολος Καραγιάννης, Πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος
 2. Δημήτριος Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος μηχανικός, Αντιπρόεδρος
 3. Αθανάσιος Καραγιάννης, Πολιτικός μηχανικός, Αναπληρωτής Δνων Σύμβουλος

Το μετοχολόγιο της Καπα Κατασκευαστικης ΑΕ είναι το εξής :

 1. Αθανάσιος Καραγιάννης  του Νικολάου-Αποστόλου      73.500  μετοχές
 2. Δημήτριος Καραγιάννης του Νικολάου-Αποστόλου        73.500  μετοχές
 3. Νικόλαος-Απόστολος Καραγιάννης του Δημητρίου           3.000  μετοχές

Η σύμβαση αναφέρεται στην κατασκευή ενός μεταλλικού κτιρίου εμβαδού 550,00 μ2. Θα στεγάσει την εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ η οποία κατασκευάζει ηλεκτρικούς πίνακες. Το κτίριο περιλαμβάνει γραφεία, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια και τους χώρους κατασκευής των προϊόντων της εταιρείας.

Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεδίου Άρεως στο Βόλο. Οι κατασκεπαζόμενες  νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα καλύψουν ανάγκες της Α φάσης λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) και κατασκευάζονται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Π.Θ. (ΟΤ 1202) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σέκερη, Αθηνών και Χέυδεν  (παλαιότερα φιλοξενούσε το φυτώριο του Δήμου Βόλου) στο Βόλο. Το κατασκεπαζόμενο κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο διακριτά κτίρια. Το κτίριο Α στο νότο και το κτίριο Β στο Βορρά, είναι δύο συμπαγή κτίρια κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα και εμφανή τοιχοποιία. Ανάμεσα στο δύο κτίρια εκτείνεται το κλειστό αίθριο και ο κήπος ως συνέχειά του. Στο κτίριο Β χωροθετούνται  όλες οπι λειτουργίες που αφορούν την διδασκαλία και την έρευνα, ενώ στο κτίριο Α οι γραφειακοί χώροι των διδασκόντων.

Filter - All
Έργα σε εξελιξη
Ολοκληρομένα Έργα
 • Υποδομές και κτηριακές Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα
 • Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο

Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει    την κατασκευή δύο νέων κτηρίων (κτήριο Ζ και κτήριο Ε) στις κτιριακές εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα κατασκευασθούν στα Τρίκαλα. Το οικόπεδο του Π.Θ βρίσκεται στο νότιο άκρο του οικισμού Καρυές του Δήμου Τρικάλων και έχει άμεση πρόσβαση στη κύρια αρτηρία Ενωτικός δρόμος Καρδίτσας – Πύλης. Το κτήριο Ε αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και εξυπηρετεί μικτές χρήσεις, εργαστηριακούς χώρους, γραφεία και χώρους διδασκαλίας, τα οποία προορίζονται, κυρίως, για ακαδημαϊκή χρήση. Τα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π. βρίσκονται στο βορειοδυτικό κομμάτι του κτηρίου που βλέπει στο πλάτωμα του κτιριακού συγκροτήματος, ενώ με νοτιοανατολικό προσανατολισμό έχουν τοποθετηθεί τα εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας. Η διάταξη είναι ίδια και για τους δύο ορόφους του κτηρίου. Το κτήριο διασπάται λειτουργικά με την δημιουργία διαδρόμου κυκλοφορίας, ο οποίος διαπερνά το κτήριο σε επίπεδο ισογείου και πρώτου, και συνδέει τα κτίρια Ζ και Γ μέσω του κτηρίου Ε, ενοποιώντας τα. Το κτήριο Ζ θα στεγάζει ένα αμφιθεατρικό χώρο που «προτείνεται να αποτελέσει τοπόσημο του συγκροτήματος, επειδή η λειτουργία του είναι εξέχουσα αφού σ’ αυτό θα διενεργούνται συνέδρια εθνικού και πολλές φορές διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ συγχρόνως θα έχει επιρροή και στην ζωή της πόλης των Τρικάλων». Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε με τον λοξό υπερυψωμένο όγκο του να δεσπόζει των υπολοίπων κτηρίων ενώ ταυτοχρόνως εκμεταλλεύεται τον από κάτω από το μεγάλο ύψος δημιουργούμενο χώρο για την ένταξη εισόδου, φουαγιέ, κυλικείου και βοηθητικών χώρων και τον κάτω από το χαμηλό ύψος και την σκηνή για Η/Μ και εν γένει βοηθητικούς χώρους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 64 – Βόλος 38333

Τηλ. Επικοινωνίας: 24210 – 39882

Fax: 24210-21539

e-mail : info@kapacon.gr